Inglise tööalase ja suhtluskeele kursus (A2)

Inglise tööalase ja suhtluskeele kursus (A2)

 

 

Категория:
 • Описание
 • Детали

Описание

Inglise tööalase ja suhtluskeele kursus (A2)

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õpiväljundid: 

 • oskab väljendada oma mõtteid lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütlustega;
 • omab suulise kõne arenenud oskusi;
 • oskab lugeda ja kirjutada omandatud keelematerjali sisaldavaid tekste ilma sõnaraamatuta;
 • omandab ning arendab praktilise suhtluse oskusi igapäevastes olukordades, sotsiaal-kultuuri ja kutsealal;
 • saab aru lühematest tekstidest, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu, ning oskab leida sealt eeldatavat spetsiifilist informatsiooni;
 • kirjutab lühikesi lihtsaid tekste tuttaval ja talle oluliste valdkondadega vahetult seotud teemal;
 • oskab suhelda igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

Õppe kogumaht: 160 akadeemilist tundi (80 teoreetiline õpe ja 80 iseseisvat tööd)

Koolituse maksumus: 2500,00€.

Õppekava sisu: 

 • Teema – Mina ja teised (Tervitused, viisakusväljendid. Lihtsam enesekohane informatsioon, ankeediandmed. Isikuandmed ja pere. Iseloom: negatiivsed ja positiivsed iseloomujooned. Välimus: enda ja teiste inimeste välimuse kirjeldamine).
 • Teema – Kodu ja lähiümbrus (Oma päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Rahvused ja keeled. Naabrid. Suhted naabritega. Külaliste kutsumine. Sugulaste ja pereliikmete ametid. Igapäevased kodused tööd ja tegemised. Kodukirjeldus: mööbel ja kodutehnika. Remont. Korteri üürimine).
 • Teema – Kodukoht Eesti (Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad. Kombed. Eesti geograafia, suuremad linnad, saared, järved, jõed. Vaatamisväärsused. Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Linnud, loomad, taimed).
 • Teema – Haridus ja töö (Õpingud. Erinevad ametid ja elukutse valik. Töökuulutused, töövestlus, ülesanded töökohal, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. CV struktuur ja koostamise põhimõtted).
 • Teema- Ärisuhtlus (Suhtlemine potentsiaalse äripartneriga вüroos. Lepingute koostamine. Ametlik kirjavahetus. Turundusplaan. Sotsiaalvõrkudes ametliku suhtlemise eetika. Telefoniteel ametliku suhtluse eetika. Rahvusetiketi eripärasused).
 • Teema – Vaba aeg ja reisimine (Vabaaja veetmise erinevad viisid ja võimalused. Hobid ja harrastused. Sport. Reisi planeerimine, piletiostmine, teeküsimine ja juhatamine. Majutusasutused, toa broneerimine, reisikirjeldus. Kutsed).
 • Teema – Teenused (Poed ja kaubanduskeskused, juuksur, autoremondikoda jne. Kõneetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Juhendite, reklaamide ja infosiltide põhisisu mõistmine).

Grammatika õpe. Queation words; Present tenses; Past tenses; Quantity much and many; Articles; Verb patterns; Present Perfect and Past Simple; Time clauses; Passives; First conditional; Second conditional; Present Perfect Continous; Articles; Indirect questions; Imperatives; Prepositions of direction; Prepositions of place; used to; Must and have to; Comparative adverbs; The order of adjectives; Negative questions; Reported speech.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolitus sisaldab kontaktõpet (loengud, rollimängud, rühmatööd,) millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses), ülesanded väljaspool koolitusruume (nt vaatluspraktika ja kogetu analüüs) ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine).

Õppematerjalide loend: õpilane saab jaotusmaterjali loengu teemade kohta. Antakse interneti otsingu ressursside nimekiri selleks, et täita erinevaid otsingu ülesandeid. Headway – Elementary, Oxford.

Lõpetamise tengimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 70% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 70 %).

Koolitaja: Diana Mihhailova
Kõrgharidus: lõpetanud Euroülikool eriala inglise filoloog
Töökogemus: täiskasvanute koolitajana aastast 2007

Детали

Адрес

Нарва

Месяцы

08.2018, 09.2018, 10.2018