Sotsiaalhooldaja abi

Sotsiaalhooldaja abi

 

 

  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppekava nimetus: Sotsiaalhooldaja abi

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekeel: eesti ja vene keel.

Õpiväljundid: 

  • Sotsiaalhooldaja töö eesmärk on abistada klienti inimväärse elu korraldamisel ja elukvaliteedi saavutamisel, toetades abivajajate füüsiliste ja psühhosotsiaalsete vajaduste rahuldamist.
  • Sotsiaalhooldajad on hoolekande esmatasandi töötajad, kelle põhilisteks tööülesanneteks on: kliendi füüsilise ja psüühilise turvalisuse toetamine, kliendi eluaseme korrastamine, puhastustööde korraldamine ja läbiviimine, majapidamistoimingute organiseerimine, kliendi isikliku hügieeni jälgimine, juhendamine ja vajadusel abistamine selle täitmisel, kliendi toitumise jälgimine, vajadusel toiduainetega varustamine, toidu valmistamine, söötmine, kliendile arstiabi korraldamine, arsti korralduste täitmine, ravimite ja abivahendite muretsemine, abistamine ravimite manustamisel ja abivahendite kasutamisel, kliendiga suhtlemine ja teabe andmine ning abistamine asjaajamisel.

Õppe kogumaht: 120 akadeemilist tundi (80 teoreetiline õpe ja 40 praktiline õpe)

Koolituse maksumus: 1120,00€.

Õppekava sisu: 

Sotsiaalhooldaja töö osad ja tegevused:

  • kliendi ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine;
  • kliendi tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja kliendi toetamine;
  • kliendi toimetuleku toetamine ja sotsiaalhoolekandeteenuste korraldamine;
  • kliendi abistamine toitumisel ja majapidamistöödel;
  • kliendi toetamine isikliku hügieeni toimingutes ja välimuse korrastamine;
  • kliendi rehabilitatsiooni toetamine ja tervishoiuteenuste korraldamine.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolitus sisaldab kontaktõpet (loengud, rollimängud, rühmatööd,) millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses), ülesanded väljaspool koolitusruume (nt vaatluspraktika ja kogetu analüüs) ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine).

Õppematerjalide loend: õpilane saab jaotusmaterjali loengu teemade kohta. Antakse interneti otsingu ressursside nimekiri selleks, et täita erinevaid otsingu ülesandeid. Õppeprotsessi ajal kasutatakse ka videomaterjali, mis demonstreerib õigeid töövõtteid.

Lõpetamise tengimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 70% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 70 %).

Koolitaja: Artjom Tšeremissinov
Kõrgharidus: lõpetanud Narva Kõrgkool eriala koolipsühholoogi
Kutseharidus: lõpetanud Narva Kutseõppekekus eriala infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni projektide koordineerimine
Töökogemus: täiskasvanute koolitajana aastast 2012

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018