B1- taseme inglise suhtluskeele täienduskoolitus

B1- taseme inglise suhtluskeele täienduskoolitus

 

 

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

B1- taseme inglise suhtluskeele täienduskoolitus

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õpiväljundid: 

 • Kuuldu mõistmine – Mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju ning faktiteavet. Suudab järgida üksikasjalikke juhiseid.
 • Loetu mõistmine – Suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel (ajaleheartiklid, brošüürid, kasutusjuhendid, lihtne ilukirjandus). Mõistab ka pikemate tekstide peamist mõtet ja otsima neist konkreetset infot, kui teema on talle tuttav.
 • Rääkimisoskus – Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades, nagu info küsimine, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine. On võimeline lihtsaid keelevahendeid kasutades kirjeldama, analüüsima ja võrdlema oma huvivaldkonna teemasid.
 • Kirjutamisoskus – Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, väga lühikesi tüüpvormis ettekandeid, kus esitab tavapärast faktiteavet või põhjendab toiminguid.

Õppe kogumaht: 160 akadeemilist tundi (80 teoreetiline õpe ja 80 iseseisvat tööd)

Koolituse maksumus: 2500,00€.

Õppekava sisu: 

 • Teema – Mina ja minu pere (Enda põhjalik tutvustamine. Sõprus: tutvumine, tutvustamine, kirjasõber, iseloom, suhted, elukaaslane, armastus, sallivus. Pere päritolu, koosseis jne. Perekonna, kodukoha sündmused, tähtpäevad, traditsioonid. Isiklik kiri).
 • Teema – Kodu ja eluase (Kodukoha kirjeldus. Elamistingimused. Korteri ost, müük ja üürimine. Kuulutused ja teated. Külaskäik ja külla kutsumine. Oma kodu kirjeldamine: asukoht, mööbel, kodutehnika. Remont ja hooldus. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas).
 • Teema – Enesetunne ja tervis (Enesetunne ja kaebused. Isiklik hügieen. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Kiirabi kutsumine. E-tervis).
 • Teema – Igapäevaelu (Erinevad sündmused meie elus. Kuulutused, teadaanded, reklaam. Tee küsimine ja juhatamine. Kohad ja tegevused. Igapäevakohustused: meeldivad, ebameeldivad).
 • Teema – Teenused (Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Suhtlemine teeninduses, teatris, kinos, juuksuris ja teistes teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine. Võrdlemine. Pretensioon).
 • Teema – Ametiasutused (Asjaajamine ametiasutustes. Orienteerumine tööks vajalikes dokumentides. Info hankimine. Ametiisiku poole pöördumine. Dokumentatsiooni täitmine).
 • Teema – Töö, amet ja elukutse (Erialad ja ametid. Elukutse valik. Töötingimused. Tööülesannete kirjeldamine. Töökuulutused ja tööle kandideerimine. CV ja kaaskiri. Tööülesanded, tööpäeva kirjeldamine ja töökoha tutvustus. Asjaajamine ametiasutustes. Tööga seotud info leidmine ja võrdlemine. Orienteerumine tööks vajalikes dokumentides).
 • Teema – Vaba aeg (Hobid. Sport. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõistmine. Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine. Järelepärimine).
 • Teema – Transport ja reisimine (Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Tee küsimine ja juhatamine. Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine Reisikirjeldus. Eelistused ja pretension).

Grammatika õpe. Queation words; Present tenses; Past tenses; Quantity much and many; Articles; Verb patterns; Present Perfect and Past Simple; Time clauses; Passives; First conditional; Second conditional; Present Perfect Continous; Articles; Indirect questions; Imperatives; Prepositions of direction; Prepositions of place; used to; Must and have to; Comparative adverbs; The order of adjectives; Negative questions; Reported speech.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolitus sisaldab kontaktõpet (loengud, rollimängud, rühmatööd,) millele järgneb praktiline töö (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskuses), ülesanded väljaspool koolitusruume (nt vaatluspraktika ja kogetu analüüs) ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine).

Õppematerjalide loend: õpilane saab jaotusmaterjali loengu teemade kohta. Antakse interneti otsingu ressursside nimekiri selleks, et täita erinevaid otsingu ülesandeid. Headway – Elementary, Oxford.

Lõpetamise tengimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 70% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 70 %).

Koolitaja: Diana Mihhailova
Kõrgharidus: lõpetanud Euroülikool eriala inglise filoloog
Töökogemus: täiskasvanute koolitajana aastast 2007

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018