Arvutioskused kursus (Internet, Word, Excel, PowerPoint)

Arvutioskused kursus (Internet, Word, Excel, PowerPoint)

 

 

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppekava nimetus: Arvutioskused kursus (Internet, Word, Excel, PowerPoint)

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õppekeel: eesti ja vene keel.

Õpiväljundid:

 • kasutab arvutit iseseisvalt algtasemel;
 • koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente (sh CV, kaaskirja, sms kirjutamine);
 • allkirjastab dokumente digitaalselt. 

Õppe kogumaht: 40 ak. t. (millest 5 on teoreetiline õpe ja 35 praktiline õpe).

Koolituse maksumus: 400,00€.

Õppekava sisu:

 • sissejuhatus;
 • tekstitöötlusprogramm (Word);
 • tabeltöötlusprogramm (Excel);
 • ID-kaardi kasutamine;
 • e-kirja koostamine ja saatmine;
 • MS PowerPoint’is ettekande loomine.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolitus sisaldab kontaktõpet millele järgneb praktiline töö (praktilised ülesanded ja testid), ülesanded väljaspool koolitusruume (nt vaatluspraktika ja kogetu analüüs) ja koolitatava iseseisev töö (kodused ülesanded: täiendava õppematerjali lugemine või koduseks tööks antud ülesannete lahendamine).

Õppematerjalide loend: õpilane saab jaotusmaterjali loengu teemade kohta. Antakse interneti otsingu ressursside nimekiri selleks, et täita erinevaid otsingu ülesandeid. Õppeprotsessi ajal kasutatakse ka videomaterjali, mis demonstreerib õigeid töövõtteid.

Lõpetamise tengimused ja väljastatavad dokumendid: edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 70% ulatuses ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 70 %).

Koolitaja: Sven Mäeks
Kutseharidus: lõpetanud Rakvere Kutsekeskkool eriala infotehnoloogia
Töökogemus: täiskasvanute koolitajana aastast 2010

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018